Підгородне. Дитячий садок № 7 Івушка

 Навчальний процес

 

Навчально-виховний процес

 Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах  здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Навчально виховна робота в дошкільному закладі здійснюється за Базовим Компонентом Дошкільної освіти України (нова редакція) програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років   «Дитина»,  (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.)

    Доопрацювання Програми здійснювалося з метою врахування положень останніх нормативних документів, які стосуються модернізації та оновлення змісту дошкільної освіти, врахування позитивного досвіду та сучасних прогресивних ідей, а також з метою забезпечення якості сучасної дошкільної освіти на належному рівні, створення сприятливих умов для становлення особистості дитини, її самореалізації та самозбереження, формування компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самої себе, розуміння прав та обов'язків, екологічної та валеологічної освіченності, творчості.

 

У Програмі додано нові розділи:

 

«Подорожуємо у світ англійської мови»;

«Діти з особливими освітніми потребами»;

«Місточок до школи».

 

Основні принципи, що визначили зміст Програми:

 

    Принцип гуманізації педагогічного процесу;
    Принцип індивідуального підходу;
    Принцип інтеграції, системності;
    Принцип орієнтації на основні сфери дійсності;
    Принцип використання здобутків педагогічної науки;
   Принцип врахування традицій країни, національних особливостей культури;
   Принцип забезпечення зв’язку з традиціями народної та світової педагогіки, фольклором, різними       видами національного та світового мистецтва, літератури, культури;
   Принцип забезпечення умов для формування творчої особистості.

 

 

Структура Програми

Починається Програма з «Пояснювальної записки» та увідних розділів: «Зростає особистість», у якому подано загальну характеристику дошкільного віку та «Сім’я і дитячий садок», де йдеться про єдність сімейного та громадського виховання.

 

Програмовий зміст освітньо – виховної роботи з дітьми представлено за роками життя дитини дошкільного віку:

«Діти раннього віку»,

«Наші малята»,

«Дослідники, чомусики»,

«Наші старші діти».

 

Зміст освітньо – виховної діяльності:

 •     «Зростаємо дужими»,
 •       «Мова рідна, слово рідне»,
 •       «Художня література»,
 •       «Дитина у довкіллі»,
 •       «Граючись, зростаємо»,
 •       «Віконечко природи»,
 •       «Математична скарбничка»,
 •       «Чарівні фарби і талановиті пальчики»,
 •       «Привчаємось працювати»,
 •     «Діти, які потребують особливої уваги вихователів і батьків»,
 •       «Діти з особливими освітніми потребами»,
 •      «Прилучаємось до музичної скарбниці»,
 •      «Місточок до школи».

 

 

   У Програмі вміщено актуальний розділ «Розвивальне предметне середовище дошкільного закладу», який розкриває концептуальні засади організації розвивально – предметного середовища, а саме: основні вимоги, принципи та умови облаштування.

 

 

 

 

 

Навчально-виховний процес, зорієнтований на дитину, допоможе реалізувати головну мету української освіти— створити умови для особистого розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України.                    

  Дитинство - це період становлення особистості дитини, виникнення особливо сприятливих передумов розквіту її індивідуальних творчих здібностей, обдарованості тощо. Саме тому так важливо забезпечити різнобічний розвиток дитячої психіки та можливості прояву особистості дитини.

На найближчу перспективу розвитку наш педагогічний колектив визначив такі пріоритетні напрями організації освітнього процесу:

1.Забезпечення фізично-оздоровчого, художньо-естетичного та мовленнєвого розвитку дітей в умовах дошкільного навчального закладу.

2. Розвиток креативного мислення та творчих здібностей дошкільнят засобами диференційованого підходу.

3. Формування комунікативної компетентності дошкільнят.

4. Індивідуально орієнтований підхід у виявленні та розвитку творчої особистості.

5. Забезпечення розвивального ігрового простору в дошкільному навчальному закладі.

З 1-го вересня 2012 року вступили у дію оновлений Базовий компонент дошкільної освіти, затверджений у травні 2012 року, а також доопрацьована і доповнена програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

Тож нас чекає копітка і тривала робота: закріплення вже здобутих результатів, подальше впровадження особистісно орієнтованого підходу до виховання і навчання, а також вивчення й реалізація нових державних вимог. Незмінним лишається головне завдання - забезпечити умови для різнобічного гармонійного розвитку дитини - здорової, високоморальної, національно свідомої, креативної, життєво компетентної і, звісно ж, щасливої.

Послідовність формування в дитини системи цінностей:

- оволодіння дитиною певною системою знань;

- емоційно-позитивне прийняття здобутих знань;

- формування особистісних переконань та їх практична реалізація у процесі життєдіяльності.

     Сьогодні завдання №1 - така організація освітнього процесу, за якої міцне здоров"я, крім особистісної цінності, стане для дитини однією з провідних потреб не лише в дошкільний період, а й упродовж усього життя.

     Відповідно оновленого змісту -   сім освітніх лінійліній :

1- особистість дитини 

2 - дитина в соціумі 

3 - дитина у природному довкіллі 

4 - дитина у  світі культури

5 - гра дитини 

6 - дитина в  сенсорно-пізнавальному просторі

7 - мовлення дитини